QFSFileEngine::open: No file name specified错误解决

文章目录

1 错误重现

Qfile file;
file.open(QIODevice::Truncate)

原因:没有指明以哪种方式打开。

2 解决

以写的方式打开

Qfile file;
file.open(QIODevice::Truncate | QIODevice::WriteOnly)

以读的方式打开

Qfile file;
file.open(QIODevice::Truncate | QIODevice::ReadOnly)
已标记关键词 清除标记
表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
©️2020 CSDN 皮肤主题: 岁月 设计师:pinMode 返回首页