Qt QString使用arg存在的陷阱

0 结果

错误复现:

    QString sql = QString("SELECT ComName FROM ComInfo WHERE ComCode LIKE \'%%1%\' LIMIT %2 OFFSET %3").arg("0107").arg(50).arg(0);
    qDebug()<<"sql:"<<sql;

打印结果:
在这里插入图片描述

1 原因

\'%%1%\'中的第一个%"0107"发生作用,导致原本%1应该被替换为0107倍替换成了5007,也就是第二个被替换的50倍替换到了01的部分,第二个%2替换了原本应该第三个替换的0.

2 解决方法

LIMIT %2 OFFSET %3这部分单独用一个QString存储,然后拼接即可。
例如:

    QString sql = QString("SELECT ComName FROM ComInfo WHERE ComCode LIKE \'%%1%\'").arg("0107") + QString(" LIMIT %2 OFFSET %3").arg(50).arg(0);
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 岁月 设计师:pinMode 返回首页