[A-Z a-z 0-9]的ascii码十进制对照表

算法 专栏收录该内容
72 篇文章 0 订阅

做字符串相关的编程题目时,时常会遇到把字母转换为数字:

此时就必须要记住大小写转换几个关键ascii码:

'a~z'=97~122

'A~Z'=65 ~ 90

'0~ 9'=48 ~ 57

        二进制                    十进制               十六进制              图形

 • 2
  点赞
 • 0
  评论
 • 12
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值