[A-Z a-z 0-9]的ascii码十进制对照表

做字符串相关的编程题目时,时常会遇到把字母转换为数字:

此时就必须要记住大小写转换几个关键ascii码:

'a~z'=97~122

'A~Z'=65 ~ 90

'0~ 9'=48 ~ 57

        二进制                    十进制               十六进制              图形

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 岁月 设计师:pinMode 返回首页